Salgsvilkår

Innledning

Vilkårene gjelder kjøp av produkter og tjenester fra nettbutikken på nettsiden regenerativtliv.no eller gjennom direkte avtaleinngåelse med Regenerativt liv – Mari Gjengedal. Når du kjøper produkter eller tjenester fra Regenerativt liv – Mari Gjengedal, samtykker du i at du har lest, forstått og akseptert salgsvilkårene. Vilkårene vil oppdateres i samsvar med hva slags produkter som til enhver tid vil finnes på siden. Vilkårene i denne avtalen skal ikke forstås som noen begrensning av lovbestemte og ufravikelige rettigheter, men oppstiller partenes viktigste rettigheter og plikter for handelen. Salgsbetingelsene er utarbeidet og anbefalt av Forbrukertilsynet.

1. Avtalen

Avtalen består av disse salgsbetingelsene, opplysninger gitt i bestillingsløsningen og eventuelt særskilt avtalte vilkår. Ved eventuell motstrid mellom opplysningene, går det som særskilt er avtalt mellom partene foran, så fremt det ikke strider mot ufravikelig lovgivning.

2. Partene

Selger er Regenerativt liv – Mari Gjengedal, organisasjonsnummer: 922 637 628, adresse: Tveit 31, 5650 Tysse, epost kontakt@regenerativtliv.no, telefonnummer: 970 45 683, og betegnes i det følgende som selger. Kjøper er den forbrukeren som foretar bestillingen, og betegnes i det følgende som kjøper.

3. Pris

Det gis informasjon om prisen på varen (inkludert mva. og eventuelle andre gebyr og kostnader) i bestillingsløsningen. Den oppgitte prisen for varen og tjenester er den totale prisen kjøper skal betale. Ytterligere kostnader som selger før kjøpet ikke har informert om, skal kjøper ikke bære.

4. Avtaleinngåelse

Avtalen er bindende for begge parter når kjøperen har sendt sin bestilling til selgeren, enten gjennom nettløsningen, eller ved at bestillingen er skriftlig bekreftet av selger. For coaching-enkelttimer og -pakker er dette under forutsetning av at gratis bli-kjent-samtale er gjennomført på forhånd. Når det gjelder coaching, er avtalen likevel ikke bindende dersom selger etter avtaleinngåelse får grunn til å tro at relasjonen ikke vil danne grunnlag for et fruktbart samarbeid. I et slikt tilfelle vil kjøper refunderes for eventuelle tjenester som ikke er benyttet.

Avtalen er heller ikke bindende hvis det har forekommet skrive- eller tastefeil i tilbudet fra selgeren i bestillingsløsningen i nettbutikken eller i kjøperens bestilling, og den annen part innså eller burde ha innsett at det forelå en slik feil.

5. Betaling

Betaling skjer umiddelbart ved bestilling/kjøp med vipps eller bank-/ kredittkort, eller med faktura med 14 dagers betalingsfrist dersom det er gjort skriftlig avtale om dette.

Kjøpere under 18 år kan ikke betale med faktura. Kjøpere under 18 år kan heller ikke kjøpe coaching, kurs eller andre tjenester som involverer en eller annen form for personlig oppfølging uten foreldres samtykke.

6. Levering

Levering av digitale, nedlastbare produkter skjer som hovedregel umiddelbart etter bestilling idet tilgang blir gitt, med mindre det er snakk om forhåndsbestilling av et produkt som ikke er ferdigstilt.

Coaching og rådgivning er ansett som levert når timen er gjennomført. Selger forplikter seg til å ta kontakt med kjøper så snart som mulig etter at tjenesten er bestilt og seinest innen fem døgn fra bestilling er gjennomført, for å avtale tidspunkt for timen.

For nettbaserte eller fysiske kurs er tjenesten levert når tilgang til kurset er gitt eller kurset er påbegynt.

7. Angrerett og avbestilling

Ved kjøp av digitale og/eller nedlastbare produkter med umiddelbar levering, bortfaller angreretten idet kjøper bestiller varen.

Ve kjøp av coaching og rådgivning, refunderes ikke timer som avbestilles mindre enn 72 timer før avtalt tidspunkt.

Ved kjøp av onlinekurs som annonseres med 14 dagers åpent kjøp (angrerett) gjelder denne angreretten fra kjøpsdato og fram til 48 timer før kursstart.

Ved kjøp av fysiske kurs og samlinger som annonseres med 14 dagers åpent kjøp (angrerett) gjelder denne angreretten fra kjøpsdato og fram til 14 dager før kursstart. Mellom 14 og 7 dager før kursstart gis det 50% refusjon. Fra 7-0 dager gis det ingen refusjon.

Det er ikke mulig å angre kjøp av kurs, foredrag, samlinger eller andre produkter som er skreddersydd og tilpasset til den enkelte kjøpers ønske.

Vi gjør oppmerksom på at Angrefristloven kun gjelder for forbrukere, og ikke en person som hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.

Tjenester, kurs og foredrag som selges til bedriftsmarkedet, har ikke angrefrist med mindre dette har blitt opplyst av selger eller informasjon om angrefrist er gitt under kjøpsprosessen/på kjøpssiden. Eventuell angrefrist vil kun gjelde i henhold til de betingelser som er gitt på kjøpssiden eller i kjøpsprosessen.

8. Forsinkelse og manglende levering – kjøpers rettigheter og frist for å melde krav

Dersom selgeren ikke leverer varen eller leverer den for sent i henhold til avtalen mellom partene, og dette ikke skyldes kjøperen eller forhold på kjøperens side, kan kjøperen i henhold til reglene i forbrukerkjøpslovens kapittel 5 etter omstendighetene kreve oppfyllelse, heve avtalen og/eller kreve erstatning fra selgeren. Ved krav om misligholdsbeføyelser bør meldingen av bevishensyn være skriftlig (for eksempel e-post).

Oppfyllelse

Kjøper kan fastholde kjøpet og kreve oppfyllelse fra selger. Kjøper kan imidlertid ikke kreve oppfyllelse dersom det foreligger en hindring som selgeren ikke kan overvinne, eller dersom oppfyllelse vil medføre en så stor ulempe eller kostnad for selger at det står i vesentlig misforhold til kjøperens interesse i at selgeren oppfyller. Skulle vanskene falle bort innen rimelig tid, kan kjøper likevel kreve oppfyllelse. Kjøperen taper sin rett til å kreve oppfyllelse om han eller hun venter urimelig lenge med å fremme kravet.

Heving

Dersom selgeren ikke leverer tjenesten på leveringstidspunktet, skal kjøperen oppfordre selger til å levere innen en rimelig tilleggsfrist for oppfyllelse. Dersom selger ikke leverer varen innen tilleggsfristen, kan kjøperen heve kjøpet.

Erstatning

Kjøperen kan kreve erstatning for lidt tap som følge av forsinkelsen. Dette gjelder imidlertid ikke dersom selgeren godtgjør at forsinkelsen skyldes hindring utenfor selgers kontroll som ikke med rimelighet kunne blitt tatt i betraktning på avtaletiden, unngått, eller overvunnet følgene av.

9. Reklamasjon

Det er ikke reklamasjon på tjenester og ikke-fysiske produkter.

10. Konfliktløsning

Klager rettes til selger innen rimelig tid. Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Dersom dette ikke lykkes, kan kjøperen ta kontakt med Forbrukertilsynet for mekling. Forbrukertilsynet er tilgjengelig  på  telefon 23  400  600  eller www.forbrukertilsynet.no.

11. Opphavsrett

Opphavsrett © tilfaller Regenerativt liv – Mari Gjengedal. Alle rettigheter er beskyttet med mindre eksplisitt tillatelse er gitt. Det er strengt forbudt å kopiere, distribuere, publisere eller endre ethvert materiale som finnes på Regenerativt liv – Mari Gjengedal sine nettsider og andre kanaler.

  Mari Austvoll Gjengedal

  kontakt@regenerativtliv.no

  Tveit 31, 5650 Tysse

  970 456 83

  Org. nummer 922 637 628

  Salgsvilkår

  Instagram